peridot-زبرجد

خواص جادویی

موفقیت، رشد، تطهیر، تعادل، شهود باطنی، ایجاد احساس دلسوزی و کنترل خشم و اعصاب، شفا یافتن،متمرکز شدن، کاستن استرس، جبران وابستگی در هنگام قطع یک ارتباط

همراه داشتن آن در خواب باعث حمایت شما در برابر بختک و کابوس می شود